[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2561
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
อำนาจหน้าที่
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
โครงการดีเด่น 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานกิจการสภา อบต.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ,งานบุคคล
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA
E-Service
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Social Network

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 54.174.43.27
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  48 ip
  เมื่อวาน
  50 ip
  เดือนนี้
  1271 ip
  เดือนที่แล้ว
  1532 ip
  ปีนี้
  9350 ip
  ทั้งหมด
  32789 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558    
  หนังสือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลง สัญญาซื้อขาย จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมชนิดกล่อง UHT 2560
  ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องสอบราคาจ้างต่อเติมรั้วคอนกรีตบริเวณที่ทำการ อบต.จันทร์เพ็ญ
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
  บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพุง บริเวณบ้านจันทร์เพ็ญ – บ้านโคกสะอาด
  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์