[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

รางวัลบุคคลต้นแบบ
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2562
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานกิจการสภา อบต.
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารงาน
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • Facebook อบต.จันทร์เพ็ญ
 •   ip ของคุณ คือ 3.238.147.211
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  64 ip
  เมื่อวาน
  81 ip
  เดือนนี้
  2056 ip
  เดือนที่แล้ว
  2920 ip
  ปีนี้
  23713 ip
  ทั้งหมด
  54835 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558    
  ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้โอนและรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ประชาสัมพันธ์ผลการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562
  ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7
  รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ปี 2562)
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563
  ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
  ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
  ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
  ทะเบียนผู้มารับบริการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) ปี 63
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 63
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปี 2562
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ื2562
  งบแสดงสถานะการเงิน มี.ค.63
  แบบรายงานผลประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2562
  รายงานติดตามประเมินผลแผน ประจำปี 2562
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกไตรมาส งบประมาณปี 62 รวมทุกแผนงาน
  ประกาศอบต.จันทร์เพ็ญ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลติดตามประเมินผลชี้วัด
  รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณธตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 อบต.จันทร์เพ็ญ
  แผนปฎิบัติการการป้องกันทุจริต (2561-2565) อบต.จันทร์เพ็ญ
  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปี 2563 รอบ 6 เดือน
  โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับคฌะผู็บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
  งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
  ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เร่ือง มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เร่ือง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
  หนังสือประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลง สัญญาซื้อขาย จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมชนิดกล่อง UHT 2560
  ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องสอบราคาจ้างต่อเติมรั้วคอนกรีตบริเวณที่ทำการ อบต.จันทร์เพ็ญ
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
  บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพุง บริเวณบ้านจันทร์เพ็ญ – บ้านโคกสะอาด
  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์