[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2562
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • Facebook อบต.จันทร์เพ็ญ
 •   ip ของคุณ คือ 18.234.255.5
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  49 ip
  เมื่อวาน
  ip
  เดือนนี้
  49 ip
  เดือนที่แล้ว
  2295 ip
  ปีนี้
  24001 ip
  ทั้งหมด
  55123 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ


           องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขาอยู่บนเทือกเขาภูพาน 

  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๗๐  หรือ  ๑๐๒,๙๗๐   ไร่   ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ราบ  ร้อยละ  ๗.๒๓  หรือ  ๘,๐๓๐   ไร่     ซึ่งมีอาณาเขต    ดังนี้

  -   ทิศเหนือ           จรดกับ    อำเภอเต่างอย   จังหวัดสกลนคร

  -   ทิศใต้               จรดกับ    อำเภอนาคู    จังหวัดกาฬสินธุ์

  -   ทิศตะวันออก      จรดกับ    อำเภอดงหลวง    จังหวัดมุกดาหาร

  -   ทิศตะวันตก        จรดกับ    ตำบลนาตาล   และตำบลเต่างอย   จังหวัดสกลนคร       


                                             แผนที่แบบภาพตำบลจันทร์เพ็ญ

  แผนที่ภาพรวมระดับอำเภอเต่างอย
  แผนที่ตำบลจันทร์เพ็ญ


  แผนที่ภายในหมู่ บ้านจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 1 , 2 ,บ้านบึงสา หมู่ที่ 3 ,บ้านสามัคคี หมู่ที่ 7,
  บ้านนาหลวง หมู่ที่ 8

                                                                    แผนที่บ้านห้วยหวด หมู่ที่ 4


                               แผนที่บ้านกวนบุ่น หมู่ที่5

                       แผนที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่6


  เข้าชม : 1138


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์