[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โครงการดีเด่น 2560
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2561
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 34.204.189.171
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  11 ip
  เมื่อวาน
  44 ip
  เดือนนี้
  646 ip
  เดือนที่แล้ว
  766 ip
  ปีนี้
  3915 ip
  ทั้งหมด
  27354 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)

  กองคลัง 
  งานการเงินและบัญชี


  หัวข้อเรื่อง

  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายวัน ตั้งแต่ 1 ต.ค.2557 - 30 ก.ย.2559
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายวัน ตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 - 31 ต.ค.2561

  รายงานงบทดลองจ่าย
  รายงานงบทดลองจ่าย ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน  2559
  รายงานงบทดลองจ่าย ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง  30 กันยายน 2560


  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ


  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
   ประกาศ รายงานผลการคดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
   รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 256
   
  หมายเหตุงบแสดงการเงิน  เข้าชม : 271


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์