[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2562
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • Facebook อบต.จันทร์เพ็ญ
 •   ip ของคุณ คือ 3.230.119.106
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  24 ip
  เมื่อวาน
  50 ip
  เดือนนี้
  1991 ip
  เดือนที่แล้ว
  2243 ip
  ปีนี้
  18367 ip
  ทั้งหมด
  49489 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Download งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  หัวข้อเรื่อง
   ....ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระบบ E-Laas   
  ...แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560       
  ...แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี 2558 - 2560 
  ...ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ 2560
  ...แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 -2564
   ...แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   ...แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  ....โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  ...โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับคฌะผู็บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
  ...รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต  ประจําปี 2563 รอบ 6 เดือน 
  ...แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต  2561 - 2565 (อบต.จันทร์เพ็ญ) 
  ...แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561 - 2565 (อบต.จันทร์เพ็ญ) 
  ...รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณธตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานฯ  
   ...ประกาศอบต.จันทร์เพ็ญ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลติดตามประเมินผลชี้วัด 


   


  เข้าชม : 569


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์