[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2562
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • Facebook อบต.จันทร์เพ็ญ
 •   ip ของคุณ คือ 3.238.147.211
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  71 ip
  เมื่อวาน
  81 ip
  เดือนนี้
  2063 ip
  เดือนที่แล้ว
  2920 ip
  ปีนี้
  23720 ip
  ทั้งหมด
  54842 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  งานบุคคลากร

  Download เอกสารงานบุคลากร
  หัวข้อเรื่อง...

  ...ที่ สน.0023.2/15163 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน
  ...คำร้องขอหนังสือรับรอง
  ...แจ้งการแต่งกายประจำวัน
  ...แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  ...แบบฟอร์มใบลากิจ
  ...แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
  ประกาศอบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลา  การมาทำงานสาย  ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการเลื่อนค่าตอบแทน
   
  ...แบบฟอร์มคำขอโอนย้าย....
  ...แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.จันทร์เพ็ญ...
  ...ข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่างฯ อบต.จันทร์เพ็ญ....
  ...ประกาศ อบต.จันทรเพ็ญ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ...ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
  ...ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
  ...ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ  การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 2562 3 ตำแหน่ง   
   แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 
   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


   
  ประกาศฯการกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาสาย ของพนักงานฯ 2560
  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลา  การมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2562 


   
  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/ครู ประจำปีงบประมาณ  2562  ครั้งที่ 1 
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัิตงานพนักงานส่วนตำบล 
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัิตงานพนักงานจ้าง
   


  เข้าชม : 4059


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์