[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โครงการดีเด่น 2560
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2561
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 34.204.189.171
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  25 ip
  เมื่อวาน
  44 ip
  เดือนนี้
  660 ip
  เดือนที่แล้ว
  766 ip
  ปีนี้
  3929 ip
  ทั้งหมด
  27368 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  งานบุคคลากร

  Download เอกสารงานบุคลากร
  หัวข้อเรื่อง...

  ...ที่ สน.0023.2/15163 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน
  ...คำร้องขอหนังสือรับรอง
  ...แจ้งการแต่งกายประจำวัน
  ...แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  ...แบบฟอร์มใบลากิจ
  ...แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
  ประกาศอบต.จันทร์เพ็ญ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลา  การมาทำงานสาย  ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการเลื่อนค่าตอบแทน
   
  ...แบบฟอร์มคำขอโอนย้าย....
  ...แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.จันทร์เพ็ญ...
  ...ข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่างฯ อบต.จันทร์เพ็ญ....   
   แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 
   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


   
  ประกาศฯการกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาสาย ของพนักงานฯ 2560
  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลา  การมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2562 


   
  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/ครู ประจำปีงบประมาณ  2562  ครั้งที่ 1 
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัิตงานพนักงานส่วนตำบล 
   ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัิตงานพนักงานจ้าง
   


  เข้าชม : 829


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์