[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ,งานบุคคล
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
โครงการดีเด่น 2560
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
อำนาจหน้าที่
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA
E-Service
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Social Network

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 3.81.28.94
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  35 ip
  เมื่อวาน
  58 ip
  เดือนนี้
  1017 ip
  เดือนที่แล้ว
  1657 ip
  ปีนี้
  10753 ip
  ทั้งหมด
  34192 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  นโยบายการบริหารงาน

  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
              -  มุ่งพัฒนาบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค   สาธารณูปการและระบบบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
              -  มุ่งเน้นสร้างเสริมความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
              -  ปรับปรุงขยายไฟฟ้าสาธารณะ  และประสานงานเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้เต็มพื้นที่
              -  พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
              -  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงผังเมือง
              -  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบลให้สวยงาม 
  2.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
              -  มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
              -  มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
              -  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน
              -  หามาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการปลดหนี้นอกระบบ
  3.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
              -  พัฒนายกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย
              -  ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยแก่ประชาชน
              -  สนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการทุกสภาพ
              -  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นันทนาการ  สถานที่ออกกำลังกาย
              -  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกในชุมชน
              -  ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาทุกประเภทและทุกระดับ
              -  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
              -  ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
              -  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคระบาด
  4.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
              -  มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
              -  มุ่งพัฒนามลภาวะจากขยะและน้ำเสีย
              -  มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่
              -  พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
              -  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
  5.  นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
              -  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  อำเภอ  และจังหวัด
              -  เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
              -  มุ่งเน้นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
              -  นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน
              -  มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความก้าวหน้าในวิทยาการ
              -  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
              -  ขยายงานด้านพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เข้าชม : 410


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์