[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2562
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • Facebook อบต.จันทร์เพ็ญ
 •   ip ของคุณ คือ 18.234.255.5
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  27 ip
  เมื่อวาน
  ip
  เดือนนี้
  27 ip
  เดือนที่แล้ว
  2295 ip
  ปีนี้
  23979 ip
  ทั้งหมด
  55101 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  นโยบายการบริหารงาน

  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
              -  มุ่งพัฒนาบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค   สาธารณูปการและระบบบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
              -  มุ่งเน้นสร้างเสริมความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
              -  ปรับปรุงขยายไฟฟ้าสาธารณะ  และประสานงานเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้เต็มพื้นที่
              -  พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
              -  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงผังเมือง
              -  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบลให้สวยงาม 
  2.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
              -  มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
              -  มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
              -  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน
              -  หามาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการปลดหนี้นอกระบบ
  3.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
              -  พัฒนายกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย
              -  ส่งเสริมการสาธารณสุขและอนามัยแก่ประชาชน
              -  สนับสนุนการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการทุกสภาพ
              -  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นันทนาการ  สถานที่ออกกำลังกาย
              -  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกในชุมชน
              -  ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาทุกประเภทและทุกระดับ
              -  ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
              -  ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
              -  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคระบาด
  4.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
              -  มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
              -  มุ่งพัฒนามลภาวะจากขยะและน้ำเสีย
              -  มุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่
              -  พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
              -  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
  5.  นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
              -  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  อำเภอ  และจังหวัด
              -  เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
              -  มุ่งเน้นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
              -  นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน
              -  มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความก้าวหน้าในวิทยาการ
              -  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
              -  ขยายงานด้านพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เข้าชม : 552


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์