[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2562
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • Facebook อบต.จันทร์เพ็ญ
 •   ip ของคุณ คือ 3.238.147.211
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  33 ip
  เมื่อวาน
  81 ip
  เดือนนี้
  2025 ip
  เดือนที่แล้ว
  2920 ip
  ปีนี้
  23682 ip
  ทั้งหมด
  54804 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.

   ๑.๑    ที่ตั้ง

           ตำบลจันทร์เพ็ญเป็นตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเต่างอย  และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ และอยู่ห่างจากอำเภอเต่างอยเป็นระยะทาง   ๔  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖๔  หมู่  ๘   ตำบลจันทร์เพ็ญ   อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

  ๑.๒    เนื้อที่

           องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญมีเนื้อที่ทั้งสิ้น   ๑๑๑,๐๐๐   ไร่   หรือ  ๑๗๗.๖๐    ตารางกิโลเมตร

  ๑.๓    ภูมิประเทศ

           องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขาอยู่บนเทือกเขาภูพาน 

  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๗๐  หรือ  ๑๐๒,๙๗๐   ไร่   ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ราบ  ร้อยละ  ๗.๒๓  หรือ  ๘,๐๓๐   ไร่     ซึ่งมีอาณาเขต    ดังนี้

   ทิศเหนือ           จรดกับ    อำเภอเต่างอย   จังหวัดสกลนคร

  -   ทิศใต้               จรดกับ    อำเภอนาคู    จังหวัดกาฬสินธุ์

  -   ทิศตะวันออก      จรดกับ    อำเภอดงหลวง    จังหวัดมุกดาหาร

  -   ทิศตะวันตก        จรดกับ    ตำบลนาตาล   และตำบลเต่างอย   จังหวัดสกลนคร       

  ๑.๔     การปกครอง     มีทั้งหมด    ๘   หมู่บ้าน   ดังนี้

  หมู่ที่  ๑   บ้านจันทร์เพ็ญ                 นายสมสวัสดิ์     ใยพันธ์                   ผู้ใหญ่บ้าน  

  หมู่ที่  ๒   บ้านจันทร์เพ็ญ                นายสมพงษ์         ดวงเคน              ผู้ใหญ่บ้าน    

  หมู่ที่  ๓   บ้านบึงสา                               นายสุภา           อวนพล                 ผู้ใหญ่บ้าน  

  หมู่ที่  ๔   บ้านห้วยหวด                       นางพรรณี           เหลือผล              กำนันตำบลจันทร์เพ็ญ 

  หมู่ที่  ๕   บ้านกวนบุ่น                        นายนุ่น               กวนโท                ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่  ๖   บ้านโคกกลาง                     นายศักดิ์สยาม    สกุลโพน                ผู้ใหญ่บ้าน   

  หมู่ที่  ๗   บ้านสามัคคี                       นายลำดวน          งอยผาลา             ผู้ใหญ่บ้าน   

  หมู่ที่  ๘   บ้านนาหลวง                    นายจักรกริช      วงศ์เครือศร                        ผู้ใหญ่บ้าน  

  ๑.๕     ประชากร

            องค์การบริหารส่วนตำบลมีครัวเรือนทั้งสิ้น   ๑,901    ครัวเรือน    มีประชากร     7,175     คน        แยกเป็นชาย        ๓,623    คน   หญิง   ๓,552    คน    โดยแยกเป็นช่วงอายุได้ดังนี้

                              -  ต่ำกว่า       ปี                                                84            คน

                              อายุ   ๑    ปี    ปีเต็ม                                    344          คน

                              อายุ   ๕    ปี    ปีเต็ม                                    476         คน

                              อายุ   ๑๐  ปี ๑๙   ปีเต็ม                                 ๑,๐20     คน

                              อายุ   ๒๐  ปี ๒๙   ปีเต็ม                                 1,166      คน

                              อายุ   ๓๐  ปี ๓๙   ปีเต็ม                                 1,370       คน

                              อายุ   ๔๐  ปี ๔๙   ปีเต็ม                                 1,138       คน

                              อายุ   ๕๐  ปี ๕๙   ปีเต็ม                                 827          คน

                              อายุ   ๖๐  ปีขึ้นไป                                              48         คน  เข้าชม : 2437


  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์