[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร


  

  

27 / มิ.ย. / 2562 : บริการ
Social Network
27 / มิ.ย. / 2562 : บริการ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
27 / มิ.ย. / 2562 : บริการ
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
26 / มิ.ย. / 2562 : บริการ
E-Service
13 / พ.ย. / 2561 : บริการ
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA
13 / พ.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบต.
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
12 / พ.ย. / 2561 : บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
12 / พ.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบต.
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2561
12 / พ.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบต.
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
9 / พ.ย. / 2561 : บริการ
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
9 / พ.ย. / 2561 : บริการ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
7 / พ.ย. / 2561 : บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
7 / พ.ย. / 2561 : บริการ
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
30 / ต.ค. / 2561 : โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
27 / ต.ค. / 2561 : เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
26 / ต.ค. / 2561 : เกี่ยวกับ อบต.
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
26 / ต.ค. / 2561 : เกี่ยวกับ อบต.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
26 / ต.ค. / 2561 : บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
26 / ต.ค. / 2561 : บริการ
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
25 / ต.ค. / 2561 : เกี่ยวกับ อบต.
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์