[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่และเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
งานบุคคลากร
งานกิจการสภา อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โครงการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัดสกลนคร 2562
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2560
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทร์ทร์เพ็ญ
ระบบงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตราฐานการให้บริการ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตอบแบบวัดการรับรู้ ITA
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100010736191736&set=a.1184971585204037
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด2562
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100010736191736&set=a.1184964205204775
โครงการอบรมการปลูกดอกดาวเรือง
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100010736191736&set=a.1184962148538314
ส่งเสริมการปลูกดาวเรือง
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100010736191736&set=a.1184960665205129
มอบถุงยังชีพสงเคราะห์ความจน
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100010736191736&set=a.1184956195205576
โครงการอบรมการจัดช่อดอกดไม้ 2562
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 


55 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง_000
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ เข้าชม/Comment 17/0 ]
55 ประกาศระเบียบและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ เข้าชม/Comment 26/0 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ
    ตำแหน่งผู้เจ้าพนักงานธุรการ [ เข้าชม/Comment 75/0 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ เข้าชม/Comment 149/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 450/0 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ (ระบบแท่ง) 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 438/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 488/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 422/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้โอนและรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ผลการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562
ประกาศ อบต.จันทร์เพ็ญ การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ปี 2562)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ เร่ือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
ทะเบียนผู้มารับบริการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) ปี 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 63
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปี 2562
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ื2562
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


เรียนขายของออนไลน์ เชียงใหม่ 0819775530 เรียนคอร์ส เริ่มขายของออนไลน์ หลักสูตร อบรม ขายของออนไลน์ หลักสูตรการขายของออนไลน์ปี 2564 (อ่าน 35 / ตอบ 3 )
การลงทุนปันผลโคตรคุ้ม (อ่าน 59 / ตอบ 0 )
สุดยอดนวัตกรรม (อ่าน 55 / ตอบ 0 )
เกมส์การเงินที่ดีที่สุด (อ่าน 57 / ตอบ 0 )
ทางรอดยุคใหม่ (อ่าน 55 / ตอบ 0 )
เงินยุคโควิด (อ่าน 47 / ตอบ 0 )
แหล่งกระจายทุนคลิก (อ่าน 45 / ตอบ 0 )
เว็บที่ดีที่สุด (อ่าน 132 / ตอบ 0 )
ลุ้นทุนสร้างล้าน (อ่าน 89 / ตอบ 0 )
สังคมการเงิน (อ่าน 101 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • Facebook อบต.จันทร์เพ็ญ

 • << ธันวาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    

  http://www.oic.go.th/infocenter/002/default.asp
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.จันทร์เพ็ญ
  https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100
  มาตรา 100 และ มาตรา 103
  http://www.laas.go.th/
  ระบบบัญทึกบันชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Laas
  https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
  สำนักงาน ป.ป.ช.

   
   
   

   

    ip ของคุณ คือ 18.234.255.5
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  47 ip
  เมื่อวาน
  ip
  เดือนนี้
  47 ip
  เดือนที่แล้ว
  2295 ip
  ปีนี้
  23999 ip
  ทั้งหมด
  55121 ip
  เริ่มนับ 19 มิถุนายน 2558
  Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
  เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์