จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ


จ้างทาสีอาคารที่ทำการ อบต.จันทร์เพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองสิม ม.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


สื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง -> คลิกอ่าน..


ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีปูแอสฟัสท์ติกทับ คสล.เดิม(ช่วงบ้านนายภักดี กุลสอนนาน) หมู่ที่ ๒ บ้านจันทร์เพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(โดยวิธีปูแอสฟัสท์ติกทับ คสล.เดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านจันทร์เพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท-๖๔๗๓ สกลนคร(รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๐๔๓ สกลนคร(รถบรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..ยังไม่มีข้อมูล