จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ


ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมกล่องยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมกล่องยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย -> คลิกอ่าน..


ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อจัดซื้อซื้อการดรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องทำงานกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด -> คลิกอ่าน..


จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.จันทร์เพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาม่อง หมู่ที่ ๗ บ้านสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กระจกโค้งจราจร ขนาด ๒๔ นิ้ว (เลนส์นูน) พร้อมเสาเหล็กยาว ๒ เมตร ต่อชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่เครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว พัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..ยังไม่มีข้อมูล