จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนน คสล.(สายถ้ำหีบ) หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านกวนบุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมกล่องยูเอชที สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมบริการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..ยังไม่มีข้อมูล