จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ


ซื้อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต. และห้องทำงานปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ( รายหัว ) ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ(สายหนองบาก) หมู่ที่ ๘ บ้านนาหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงฝายลำห้วยอีนูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการตามโครงการอาหารกลางวันศูฯย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำหีบ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงห้องส้วม/ห้องน้ำ ข้างโรงเก็บพัสดุและห้องน้ำภายในอาคารที่ทำการ อบต.จันทร์เพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาประกอบอาหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซม ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน(โดยวิธีปูแอสฟัสท์ติกทับ คสล.เดิม) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาประกอบอาหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..ยังไม่มีข้อมูล