[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร


  

  

25 / ต.ค. / 2561 : บริการ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
24 / ต.ค. / 2561 : เกี่ยวกับ อบต.
อำนาจหน้าที่
19 / เม.ย. / 2561 : เกี่ยวกับ อบต.
งานกิจการอปพร.อบต.จันทร์เพ็ญ และงานกู้ชีพกู้ภัย
20 / พ.ย. / 2560 : เกี่ยวกับ อบต.
โครงการดีเด่น 2560
8 / พ.ย. / 2560 : เกี่ยวกับ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
8 / ต.ค. / 2560 : เกี่ยวกับ อบต.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ
8 / ต.ค. / 2560 : เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)
8 / ต.ค. / 2560 : เกี่ยวกับ อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
7 / มิ.ย. / 2560 : บริการ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ พ.ศ.2537
6 / มิ.ย. / 2560 : บริการ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
31 / พ.ค. / 2560 : บริการ
แบบรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 (คะแนนรวมทั้ง 4 ภาค)
31 / พ.ค. / 2560 : บริการ
รายงายการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2561
5 / เม.ย. / 2560 : เกี่ยวกับ อบต.
งานกิจการสภา อบต.
5 / เม.ย. / 2560 : เกี่ยวกับ อบต.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ,งานบุคคล
30 / พ.ย. / 2559 :
Test
23 / พ.ย. / 2559 : เกี่ยวกับ อบต.
นโยบายการบริหารงาน
23 / มิ.ย. / 2558 : โครงสร้างบุคลากร
กองสวัสดิการสังคม
17 / เม.ย. / 2558 : โครงสร้างบุคลากร
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 / ก.พ. / 2558 : เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลทัวไป เกี่ยวกับ อบต.
23 / ก.พ. / 2558 : โครงสร้างบุคลากร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


Copyright © 2015 All Rights Reserved By : http://www.junpan.go.th | Power by : inwbong™
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร 042-761199

เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์